Error

Tx not found, encoding/hex: invalid byte: U+0073 's'